ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನವೆ ಬದುಕಬೇಕು

ಜೀವನ ಎನ್ನುವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಬದುಕಿಗೆ ಕೊನೆಯೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಸಾವು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೆ…

ಚಂಪಾ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವೇ

೦ ಗಿರೀಶರಾವ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಂಪಾ ಇಲ್ಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವೇ, ಪಂಪ ಇಲ್ಲದೇ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯೋದ್ಯಾನವೇ! ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಚಂಪಾಗೆ…

error: Content is protected !!