ಅಸಮಾನ್ಯ ಬುದ್ದಿವಂತ,ಸಹೃದಯಿ ಜೆ.ಎಚ್.ಪಟೇಲ್

ಜೆ.ಹೆಚ್.ಪಟೇಲ್ – 90 ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ.ಪಟೇಲರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬಂತೆ ಇಂದಿಗೂ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೆ.ಹೆಚ್.ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1ನೇ ಅಕ್ಟೊಬರ್…

error: Content is protected !!