ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಹೇಮ ನಿನ್ನದಲ್ಲ

“ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಹೇಮ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಕಾಮಿನಿ ನಿನ್ನವಳಲ್ಲ ಅವು ಜಗದ್ಕಿದ ವಿಧಿ ನಿನ್ನ ಒಡವೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನ ರತ್ನ ಅಂತ ಕೆಡಗುಡದೆ…

ನಿಮ್ಮನರಿಯದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ

ನಿಮ್ಮನರಿಯದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಗ ಸಂಗಿ ಯಾದವಂಗೆ, ಲಿಂಗ ಸಂಗವಿಲ್ಲ ಲಿಂಗ  ಸಂಗಿಯಾದವಂಗೆ  ಅಂಗಸಂಗವಿಲ್ಲ ಅಂಗ  ಸಂಗವೆಂಬುದೇ ಅನಾಚಾರ ಲಿಂಗ ಸಂಗವೆಂಬುದೇ…

ಭೂಮಿ ಹೇಮಗಳು ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ !

ಭೂಮಿ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಹೇಮ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಕಾಮಿನಿ ನಿನ್ನವಳಲ್ಲ_ ಅವು ಜಗಕ್ಕಿಕ್ಕಿದ ವಿಧಿ. ನಿನ್ನ ಒಡವೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನರತ್ನ. ಅಂತಪ್ಪ ದಿವ್ಯರತ್ನವ ಕೆಡಗುಡದೆ…

ಕಲ್ಲಬಿತ್ತಿ ಫಲವ ಪಡೆಯಬಹುದೆ ? ದಿಟದ ಬೀಜದಂತೆ ?

ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಚಿಂತನೆ ವಾಸ್ತವದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾದ ಅನುಭಾವದ ಖಣಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನದ ಕನ್ನಡಿ.

ಹೊನ್ನ ನೇಗಿಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವರೆ ?

ಹೊನ್ನ ನೇಗಿಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆಯ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವರೆ ? ಹೊನ್ನ ನೇಗಿಲಲುತ್ತು ಎಕ್ಕೆಯ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತುವರೆ ಕರ್ಪುರದ ಮರನ ತರಿದು ಕಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಲಿಯನಿಕ್ಕುವರೆ…

ಬೇವಿನಂಥ ಕಹಿ ಗುಣ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಬದಲಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ

ಬೇವಿನ ಬೀಜವ ಬಿತ್ತಿ, ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಿಯ ಕಟ್ಟಿ,ಆಕಳ ಹಾಲನೆರೆದು, ಜೇನುತುಪ್ಪವ ಹೊಯ್ದಡೆ, ಸಿಹಿಯಾಗಬಲ್ಲುದೆ, ಕಹಿಯಹುದಲ್ಲದೆ ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲದವರ ಕೂಡೆ ನುಡಿಯಲಾಗದು, ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ. ಬಸವಣ್ಣನವರ…

ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ

ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ  ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ತೀಚಿನದು ಅಂತ, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನದ…

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಸಂಜೀವಿನಿ – ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಸಂಜೀವಿನಿ – ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದು…

ನಡೆಯೊಳು ನುಡಿಯ ಪೂರೈಸಿದ ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣ

ನಡೆಯೊಳು ನುಡಿಯ ಪೂರೈಸಿದ ಬಸವಣ್ಣ ಚೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನ ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ೨೧ನೇಶತಮಾನದ ವರೆಗೂ ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಬಸವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವೆ…

ಮಹಿಳಾಪರ ನಿಲುವಿನ ಬಸವಣ್ಣನವರು

ಬಸವಣ್ಣನವರು*ಶರಣರ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ* ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಸ್ತ್ರೀ ವಾದವನ್ನು ಮಹಿಳಾವಾದ ವೆಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ವೆಂದು ಚಚೆ೯…

error: Content is protected !!