ವಚನಗಳು

ಸತ್ಯಸಂಧ, ಮೌಢ್ಯವಿರೋಧಿ ಗುರು

ಸತ್ಯಸಂಧ, ಮೌಢ್ಯವಿರೋಧಿ ಗುರು ಸತ್ಯವ ನುಡಿದರೆ ನಂಬರು ನಚ್ಚರು, ಅನೃತಕ್ಕೆ ಆಪ್ಯಾಯನವ ನೀಡುವರಯ್ಯಾ. ಲಾಂಛನಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂಬರು- ಆಚಾರ ತಪ್ಪಿದಡೆ ಛೀಃ ಎಂಬರಿಲ್ಲ! ಮೂಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುರುಡ ಊರ ದಾರಿಯ ತೋರಿದಂತೆ; ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿಹರು ಕಾಣಾ! ಎನ್ನ ವರಗುರು ಶಿವಕುಮಾರ ಪ್ರಭುವೆ! ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ…

ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ

ಪ್ರಚಲಿತ ಸಂಗತಿಗಳು

ಸತ್ಯಸಂಧ, ಮೌಢ್ಯವಿರೋಧಿ ಗುರು

ಸತ್ಯಸಂಧ, ಮೌಢ್ಯವಿರೋಧಿ ಗುರು ಸತ್ಯವ ನುಡಿದರೆ ನಂಬರು ನಚ್ಚರು, ಅನೃತಕ್ಕೆ ಆಪ್ಯಾಯನವ ನೀಡುವರಯ್ಯಾ. ಲಾಂಛನಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂಬರು- ಆಚಾರ ತಪ್ಪಿದಡೆ ಛೀಃ ಎಂಬರಿಲ್ಲ! ಮೂಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುರುಡ ಊರ ದಾರಿಯ ತೋರಿದಂತೆ; ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿಹರು ಕಾಣಾ! ಎನ್ನ ವರಗುರು ಶಿವಕುಮಾರ ಪ್ರಭುವೆ! ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ…

ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ

ಸತ್ಯಸಂಧ, ಮೌಢ್ಯವಿರೋಧಿ ಗುರು

ಸತ್ಯಸಂಧ, ಮೌಢ್ಯವಿರೋಧಿ ಗುರು ಸತ್ಯವ ನುಡಿದರೆ ನಂಬರು ನಚ್ಚರು, ಅನೃತಕ್ಕೆ ಆಪ್ಯಾಯನವ ನೀಡುವರಯ್ಯಾ. ಲಾಂಛನಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂಬರು- ಆಚಾರ ತಪ್ಪಿದಡೆ ಛೀಃ ಎಂಬರಿಲ್ಲ! ಮೂಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುರುಡ ಊರ ದಾರಿಯ ತೋರಿದಂತೆ; ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿಹರು ಕಾಣಾ! ಎನ್ನ ವರಗುರು ಶಿವಕುಮಾರ ಪ್ರಭುವೆ! ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ…

ಬದುಕನ್ನೇ ಪವಾಡವನ್ನಾಗಿಸಿದ ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಬದುಕನ್ನೇ ಪವಾಡವನ್ನಾಗಿಸಿದ ಸಿರಿಗೆರೆಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಿಗೆರೆಯ ತರಳಬಾಳು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆಯುವುದೆಂದರೆ ಹನ್ನೆಡನೆಯ ಶತಮಾನದ ಶರಣರ ಕುರಿತು ಬರೆದಂತೆಯೆ. ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠುರಿ ಶರಣ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಪರನಲ್ಲ. ಲೋಕ ವಿರೋಧಿ ಶರಣನಾಗಿಗೂ ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ…

ಅಂಕಣಗಳು

ಸತ್ಯಸಂಧ, ಮೌಢ್ಯವಿರೋಧಿ ಗುರು

ಸತ್ಯಸಂಧ, ಮೌಢ್ಯವಿರೋಧಿ ಗುರು ಸತ್ಯವ ನುಡಿದರೆ ನಂಬರು ನಚ್ಚರು, ಅನೃತಕ್ಕೆ ಆಪ್ಯಾಯನವ ನೀಡುವರಯ್ಯಾ. ಲಾಂಛನಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂಬರು- ಆಚಾರ ತಪ್ಪಿದಡೆ ಛೀಃ ಎಂಬರಿಲ್ಲ! ಮೂಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುರುಡ ಊರ ದಾರಿಯ ತೋರಿದಂತೆ; ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿಹರು ಕಾಣಾ! ಎನ್ನ ವರಗುರು ಶಿವಕುಮಾರ ಪ್ರಭುವೆ! ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ…

error: Content is protected !!