ವಚನಗಳು

ನನ್ನ ಹೊಲ ಹಸಿರುಕ್ಕಿಸಿ ನಿಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನಪ್ಪ ಅವ್ವನನ್ನು ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೂತಿದ್ದೇವೆ

ಅಂದು 9 ಆಗಸ್ಟ್ 2021, ಅಂದು ಮೊದಲ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ. ಆ ದಿನ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೋಡದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಹೊಲದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಮುಳ್ಳು ಗಂಟಿ ಗಿಡಗಳು, ಬುವಿನ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಎರದೆ, ಮುತ್ತುಗ, ಬೇಟೆ,…

ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ

ಪ್ರಚಲಿತ ಸಂಗತಿಗಳು

ನನ್ನ ಹೊಲ ಹಸಿರುಕ್ಕಿಸಿ ನಿಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನಪ್ಪ ಅವ್ವನನ್ನು ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೂತಿದ್ದೇವೆ

ಅಂದು 9 ಆಗಸ್ಟ್ 2021, ಅಂದು ಮೊದಲ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ. ಆ ದಿನ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೋಡದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಹೊಲದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಮುಳ್ಳು ಗಂಟಿ ಗಿಡಗಳು, ಬುವಿನ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಎರದೆ, ಮುತ್ತುಗ, ಬೇಟೆ,…

ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ

ನನ್ನ ಹೊಲ ಹಸಿರುಕ್ಕಿಸಿ ನಿಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನಪ್ಪ ಅವ್ವನನ್ನು ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೂತಿದ್ದೇವೆ

ಅಂದು 9 ಆಗಸ್ಟ್ 2021, ಅಂದು ಮೊದಲ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ. ಆ ದಿನ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೋಡದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಹೊಲದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಮುಳ್ಳು ಗಂಟಿ ಗಿಡಗಳು, ಬುವಿನ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಎರದೆ, ಮುತ್ತುಗ, ಬೇಟೆ,…

ದುರ್ಜನರ ಮುಂದೆ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಮೆರವುದೆ ?

ದುರ್ಜನರ ಮುಂದೆ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಮೆರವುದೆ ? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಅಳತೆಗೋಲು ಯಾವುದು ? ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಸದಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುವುದುಂಟಲ್ಲ ಯಾಕೆ ? ಎಂದು ಹಲವಾರು ಸಲ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸತ್ಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸತ್ವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಸತ್ಯದ ಮುಂದೆ ಸೋಲುತ್ತದಲ್ಲ , ಎಂದು ? ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ…

ಅಂಕಣಗಳು

ನನ್ನ ಹೊಲ ಹಸಿರುಕ್ಕಿಸಿ ನಿಂತದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನಪ್ಪ ಅವ್ವನನ್ನು ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೂತಿದ್ದೇವೆ

ಅಂದು 9 ಆಗಸ್ಟ್ 2021, ಅಂದು ಮೊದಲ ಶ್ರಾವಣ ಸೋಮವಾರ. ಆ ದಿನ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೋಡದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಹೊಲದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಮುಳ್ಳು ಗಂಟಿ ಗಿಡಗಳು, ಬುವಿನ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಎರದೆ, ಮುತ್ತುಗ, ಬೇಟೆ,…

error: Content is protected !!