ವಚನಗಳು

ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಇರ್ವರು

೧೨ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವರ್ಣ ಲಿಂಗಬೇಧದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಜನರ ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಅವರಿಗಾಗಿ ವ್ಯಥೆ ಪಟ್ಟವರು. ವೈದಿಕ ತನದಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದವರನ್ನು ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು “ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು…

ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ

ಪ್ರಚಲಿತ ಸಂಗತಿಗಳು

ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಇರ್ವರು

೧೨ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವರ್ಣ ಲಿಂಗಬೇಧದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಜನರ ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಅವರಿಗಾಗಿ ವ್ಯಥೆ ಪಟ್ಟವರು. ವೈದಿಕ ತನದಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದವರನ್ನು ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು “ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು…

ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ

ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಇರ್ವರು

೧೨ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವರ್ಣ ಲಿಂಗಬೇಧದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಜನರ ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಅವರಿಗಾಗಿ ವ್ಯಥೆ ಪಟ್ಟವರು. ವೈದಿಕ ತನದಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದವರನ್ನು ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು “ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು…

ಬಸವ ಧರ್ಮದ ಮಹಾಜಂಗಮ

೦ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕುಂಬಾರ ಸುಳಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ ಸುಳುಹೆ ಲೇಸಯ್ಯ ಗಮನವಿಲ್ಲದೇಸುಳಿಯ ಬಲ್ಲಡೆ ನಿರ್ಗಮನ ಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲಡೆ, ಅದಕ್ಕದೆ ಪರಿಣಾಮ ಅದಕ್ಕದೆ ಸಂತೋಷ! ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಗದಾರಾಧ್ಯರೆಂಬೆ. ಬಯಲ ಮೂರುತಿ, ರೋಮ ಕಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮಹಾ ಜಂಗಮ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುವಿನ ಮೇಲಿನ ವಚನದಂತೆ ಮಹಾ…

ಅಂಕಣಗಳು

ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಇರ್ವರು

೧೨ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವರ್ಣ ಲಿಂಗಬೇಧದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಜನರ ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಅವರಿಗಾಗಿ ವ್ಯಥೆ ಪಟ್ಟವರು. ವೈದಿಕ ತನದಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದವರನ್ನು ವಿಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು “ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ” ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು…

error: Content is protected !!