ಅನುಭಾವಿ ಕವಿ‌ಮಡಿವಾಳ‌ಮಾಚಿದೇವ

ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ
ಲಿಂಗಾಚಾರ

ವಚನ ಸಂಸ್ಕತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ  ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಒಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು
ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳು ನಮಗೆ 
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ನಿಜವಾದ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೆಂಬುದು ಆದಶ೯ ಮೌಲ್ಯಗಳ
ಮೊತ್ತ. ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ 
ಆದಶ೯ಗಳು ಧರ್ಮ ತತ್ವಗಳ ನೆಲೆ
ಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ ಉದಾರತೆ 
ಸಮತಾ ಭಾವ ಮಾನವೀಯತೆ 
ಸಕಲರನ್ನು ಒಂದೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ
ಗುಣ ಶರಣ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇರುವ
ವಿಶೇಷತೆ.

ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ
ಹೊಂದಿದ ಶರಣರು ಲಿಂಗಾಚಾರಕ್ಕೆ 
ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯವೆಂದು 
ಕರೆದರು. ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆ ಆಂತರಿಕ ಪರಮ ಸಾಧನೆ ಎಂದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ 
ಸಾಧನೆಯ ಅರಂಬದಿಂದ ಕೊನೆಯ
ಹಂತದವರೆಗೂ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗ ಅವಿಬಾಜ್ಯ
ಅಂಗವಾಯಿತು.ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗ 
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕುಲ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ
ಲಿಂಗ ವಯಸ್ಸುಗಳ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ
ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿತು.
ವಣ೯ ಬೇಧಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿತು. 
ಅಸ್ಪ್ರುಶ್ಯರೆನಿಸಿದ ಮಾದಿಗರ ಹರಳಯ್ಯ
ಧೂಳಯ್ಯ ಶಿವನಾಗಯ್ಯ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷಾ 
ಮೂಲಕ ಶರಣರಾದರು. ಸಾಧಕರಾದರು
ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗದ
ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ
ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು 
ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮತೆಯ ಲಾಂಛನವಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಂತರಂಗದ
ಅರಿವಿನ ಕುರುಹಾಯಿತು.

ಪಂಚಾಚಾರ ಸದಾಚಾರ ಶಿವಾಚಾರ
ಗಣಾಚಾರ ಭೃತ್ಯಾಚಾರ ಈ ಐದು
ಆಚಾರಗಳು ದಾಶ೯ನಿಕತೆಯ ನೈತಿಕಾರ್ಥಗಳು. ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ
ಅವು ಪರಿಮಿತಿಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ
ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಮನೋಧರ್ಮ
ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ವಾದದ್ದು.ಸಕಲ ಮಾನವ
ಕುಲದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡುವುದಾಗಿದೆ. .

ಲಿಂಗಾಚಾರ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ,
ಸಮಯಾಚಾರ ಕಾಯಕ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಗುರುಲಿಂಗಕ್ಕರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿ 
ಕತೆಯಿಂದ ಇರುವುದು, ಶಿವಾಚಾರ
ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ವಣ೯ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸದೆ ಸಮಾನತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು,
ಗಣಾಚಾರ ಶಿವಾಚಾರ ನಿಂದನೆಯನ್ನು
ಆಲಿಸದಿರುವುದು . ಭೃತ್ಯಾಚಾರ ಶಿವ
ಭಕ್ತರೇ ಹಿರಿಯರು ತಾವು ಕಿರಿಯರೆಂದು
ನಡೆದು ಕೊಳ್ಲುವುದು.ಇದು ಶರಣ
ಸಾಹಿತ್ಯದರ್ಶನದ ಐದು ಸ್ಥಂಬಗಳು.

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ
ಅನುಭಾವಿ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಿದೇವರು.
ಇವರ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗಾಚಾರವನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಯ ಮೂಲಕ ಶರಣ
ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಚನ ಮೀಮಾಂಸೆ ಯ
ಮೂಲಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಲುತ್ತೇನೆ.

೧೨ ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ವಂಚನೆ ಹೀಗೆ
ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ
ಅಂದು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇವು 
ಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು 
ವೃತ್ತಿ ನಿರತ ಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳು ಬಡವರು
ದಲಿತರು ‌ನಿರಾಶೆ ಹತಾಶೆಗೊಂಡು 
ಅಸಹನೀಯ ಬದುಕಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು.
ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಬಾಳು 
ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾದ್ಸ್ ಮಡಿವಾಳ
ಮಾಚಿದೇವ ಶಿಷ್ಟ ವಚನಕಾರರಿಗಿಂತ
ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ.

ದೇಹಾರವ ಮಾಡುವ !ಅಣ್ಣಗಳಿರ
ದೇಹಾರಕ್ಕೆ ನಿಚ್ವಣಿಕೆ!ದೇಹಾರವ
ಮಾಡದೆ ! ಆಹಾರವನಿಕ್ಕದಿರ್ದೊಡೆ
ಆ ಹರನಿಲ್ಲೆಂದ!
ಎನ್ನುವ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ,ದೇವಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವ
ದ ಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಹಸಿವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ
ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.” ಹಸಿವೆಂಬ ಹೆಬ್ಬಾವು
ಬಸಿರ ಹಿಡಿದಿರುವಾಗ ಆ ಬಸಿರ ಬೇಗೆಯ ನೀಗಿಸದೆ ಮುಂದುವರಿಯು
ವುದು ಎಂತು? ” ಬಸವ ಅಲ್ಲಮರಲ್ಲಿ
ಆರಾಧನೆ  ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಮುಖ್ಯ ವಾದರೆ
ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ

ಮಡಿವಾಳ 
ಮಾಚಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು 
ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ.ಮಡಿ
ವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಶ್ರಮಿಕ 
ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಆಕೃತಿ ಗಿಂತ ಪರಿಕರಗಳು
ಮುಖ್ಯ.ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ
ವ್ಯವಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಶರೀರವನ್ನು 
ದಂಡಿಸಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವುದು
ಎಂದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶರಣ ಸಿದ್ದಾಂತ
ವನ್ನು ಲಿಂಗಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ಗಂಬೀರ
ವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ 
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಪ್ಪರಗಿ.
ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ ಕಲ್ಯಾಣ. ಮಡಿವಾಳಯ್ಯನ 
ಧೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.ಆರಾದ್ಯ 
ದೈವ ಕಲ್ಲಿನಾಥ. ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ
ನದು ವೀರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ.  ವೀರಭದ್ರನ ಅವತಾರವೆಂದು ಪವಾಡ ಸದೃಶ್ಯ ಕಥೆ
ಇದೆ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಐತಿಹ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
   ಉಡಿಯ ಲಿಂಗವ ಬಿಟ್ಟು
  ಗುಡಿಯ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಶರಣೆಂಬೆ
 ಮತಿ  ಭೃಷ್ಟರನ್ನ   ಏನೆಂಬೆ
ನಯ್ಯ ಕಲಿ ದೇವರಾಯ 

ಶಿವ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಯ ಸಂಹನಕಾರನಾದ
ಮಾಚಯ್ಯ ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಹೀಗಿದೆ.ಕೈ
ಲಾಸದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ
ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣಲು ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ
ವೀರಭದ್ರ ಶಿವನ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಭಕ್ತನಿಗೆ
ಈತನ ಉತ್ತರೀಯದ ಸೆರಗು ತಾಕುತ್ತದೆ.
ವಿಜಯದ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಾದ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ
ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳನಾಗಿ ಜನಿಸಿ
ಶರಣರ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಡಿ ಮಾಡಿ
ಕೊಡುವ ಕಾಯಕ ಪೂರೈಸಿ ದೋಷ
ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಶಿವನ ಆದೇಶ 
ವಾಗುತ್ತದೆ.ಹೀಗೆ ಮಡಿವಾಳ  ಮಾಚಯ್ಯ
ನ ಜೀವನದ ದಶ೯ನ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮತೆ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಕಂಡು
ಬರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾದರೆ
ಅಂಗ ಲಿಂಗ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ೧ಲಿಂಗದ 
ಸಿದ್ದಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಆಚಾರ ೨ ಲಿಂಗವೇ
ಆಚಾರ ಇವೆರಡು ಲಿಂಗಾಚಾರದ
ಎರಡು ಮುಖಗಳು. ಲಿಂಗಪೂಜೆ 
ಎನ್ನುವುದು ದೃಷ್ಟಿಯೋಗ . ಹರಿದಾಡುವ
ಮನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕ್ರುತ ಶಕ್ತಿ ತರುವ
ವ್ರತ ನಿಷ್ಠೆ. ಉಗ್ರ ನಿಷ್ಕನಾದ ಮಡಿವಾಳ
ಮಾಚಯ್ಯನಂಥ ಶರಣರು ಶರಣರು
ಸ್ಥಾವರ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಎರಗುವುದನ್ನು
ಖಂಡಿದಿದರು. ಉಡಿಯ ಲಿಂಗವ ಬಿಟ್ಟು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ
ಈ ಸಿದ್ದಾಂತ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗೂ 
ನಡುವೆ ಇರುವ ಬಿರುಕನ್ನು ಬರೀ
 ವಿಮಶೆ೯ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡದೆ  ತನ್ನ 
ಸನ್ನಡತೆಯಿಂದ ಬೆಸೆಯುವುದು
ಹೇಗೆಂದು ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದ ವಚನಕಾರರು
ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.ಮಾಚಯ್ಯನ 
ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧಕನು “ಬಿಸಿ ನೀರಾಗದೆ
ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ”
ವೃತ್ತಿಯ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
ಈ ವಚನ..

ನಾವು ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿಗಳೆಂದು !ಹೇಳುವ
ಅಣ್ಣಗಳಿರಾ ನೀವು ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗಿ !
ಗಳೆಂತಾದಿರಿ ಹೇಳಿರಿಣ್ನಾ
ಅರಿಯದಿರ್ದಡೆ! ಕೇಳಿರಣ್ನಾ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಾದ ಭೇದಾಬೇದದ
ಕಾಯದ ಕಳವಳದಲಿ ಕೂಡದೆ ! 
ಮನದ ಬ್ರಾಂತಿಗೊಳಗಾದೆ
ಕರಣಂಗಳ ಮೋಹಕ್ಕೀಡಗದೆ
ಪ್ರಾಣನ ಪ್ರಪಂಚಿನಲ್ಲಿ!ಬೇರೆ ಯುವ
ಜೀವನ ಬುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹಿಸದೆ
ಹಂಸನ ಆಸೆಗೊಳಗಾಗದೆ
ನಿಷಪ್ರಪಂಚಿಯಾಗಿ ಗುರುಲಿಂಗ 
ಜಂಗಮದ ಪಾದೋದಕ ಪ್ರಸಾದ
ದಲಿ ! ಅತಿ ಆಶೆ ಉಳ್ಲಾತನಾಗಿ
ತ್ರಿವಿಧ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ!
ಏಕತ್ವ ವುಳ್ಲಾತನಾಗಿಪ್ಪಾತನೆ
ಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಿ ನೋಡಾ ಕಲಿದೇವ!

ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ತತ್ವಗಳು
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು  ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರಿವುದು
ಸ್ಥಾವರ ದೇವರ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು
ಉಳ್ಲವರು ಮಾಡುವ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು
ಉಳ್ಲವರು ಮಾಡುವ ಶಿವಾಲಯಗಳ
ವಿರುದ್ದ , ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಹಸಶೀಲತೆ
ಅದರ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ ಪರ್ಯಾವಾಗಿ ಅದು
ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು 
ದೇವಾಲಯವೆನ್ನುವ ಪ್ರಭುತ್ವದ  ಅಡಿಪಾಯ,ದೇವಾಲಯ ವೆಂಬ ಬೃಹತ
ಬಾಹ್ಯ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಎದುರು, ಶರಣ
ಚಳುವಳಿ ಇಷ್ಟ ಲಿಂಗವೆಂಬ ಕಿರಿದಾದ,
ಆಸ್ಪೋಟಕ ಕುರುಹನ್ನು ಅದು ಆಯ್ಕೆ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.ಕುರುಹುವಿದು
ಕುರುಹುಗೆಡಬೇಕು.  ಇದು ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ಏಕತೆಯ ಮೌಲ್ಯ .

ಅಜಗಣ್ಣ ನ ಮಾತಿನಂತೆ ಕಾಯದ
ಕಳವಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾರಣ
ಗಳೆಂಬ ಗುಣಗಳು ವಾಸವಾಗಿವೆ. 
ಕರಣಂಗಳಾದ ಮನ ಚಿತ್ತ ಬುದ್ದಿ
ಅಹಂಕಾರಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಂತೆ
ದಹಿಸಿತ್ತಿವೆ. ಬದಿಕಿನ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು
ಬಿಡದವನು ಲಿಂಗ ವ್ಯಾಮೋಹದ
ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಷ್ಠೆ ಕಳಚಿದವನು ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗಸ್ಥಲ ವನ್ನು ತಲುಪಲು ಹೇಗೆ ಸಾದ್ಯ.
ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗ ಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕನ 
ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರ ಬೇಕು. ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣವೆ ಲಿಂಗ ದಂತಿರ ಬೇಕು. 
ಸೂರ್ಯ ನಾಡಿ ಚಂದ್ರ ನಾಡಿಯ ವಿಘ
ಟನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯ
ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ. ಪ್ರಾಣ
ಲಿಂಗದ ಸ್ಥಾನ ಈ ಶಕ್ತಿ ಅರಿತವನು 
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಿ ಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಿಷ್ಠೆ ಗೆ
ಸೃಜನ ಆದ್ಯಾತ್ಮದ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪಲು ಸಂವೇದನಾ ಶೀಲತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಿಂಗ ನಿರಾಕರಣೆಯುಡಾಂಬಿಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಅಜಗಣ್ಣ ಕೊಡು
ತ್ತಾನೆ.ಸಮಷ್ಟಿ ಲಿಂಗಾಚಾರ ವೆನ್ನುವುದು
ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಳುವಳಿ .ಆದ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವಗತದ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ.ವಚನಕಾರರ ಲಿಂಗ ದಶ೯ನದ
ಕೊಡುಗೆ.

ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವಶ್ರಮಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದಅನುಸಂಧಾನದ
ಜೊತೆಗೆ ಅಜಗಣ್ಣ ನ ವೈಚಾರಿಕತಯ ನಿಷ್ಠುರ ಮಾರ್ಗ..
ಕಸುಬುದಾರರ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ವಚನ ಚಳುವಳಿ ಮೇಲು ಕೀಳು ತಾರತಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತರೂ ಪ್ರಭುತ್ವ
ಇವರ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತಾ
ಬಂದಿತು.ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದು ಕಸುಬುದಾರರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ
ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ
ಗಳೆ ಈ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ವಿನ ಸಂಖೆಯಲ್ಲಿ ತೊದಗಿಸಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರು 
ಎಂಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಕಾಲದ 
ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಬಡಿಗ
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ , ನಾಯಿಂದ, ಅಂಬಿಗ 
ಅಗಸ ಕಮ್ಮಾರ ಎಲ್ಲರೂ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟ
ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.ಗಾಣದೆರೆ ನೂಲದೆರೆ
ಮಗ್ಗದೆರೆ , ಬಣ್ಣ ದೆರೆ ಕುಲುಮೆದೆರೆಗಳಲ್ಲದೆ ಎತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ಹಸು ಕತ್ತೆ ಆಡು
ಗಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ತಿಪ್ಪೆಯ ಸುಂಕವನ್ನೂ
ಸಹಿತ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ
 ಅಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹಿಸದ ಶರಣರು
ಕಾಯಕದಲ್ಲಿಯೆ ದಾಸೋಹ ಪ್ರಸಾದಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳಾದವು.ಸದಾಚಾರ ಶಿವಾಚಾರ
 ಲಿಂಗಾಚಾರಗಳು ಆತ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳಾದವು.ಅಜಗಣ್ಣ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗದ
ಕಲ್ಪನೆ ಈ ಕಾಯದ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಲಿಂಗ ವಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದು.

ಅಂಗೈಗಳ ಲಿಂಗ !ಕಣ್ಗಳ ನೋಟದಲ್ಲಿ
ಅರಿತಲಿಂಗೈಕ್ಯನ ಮನದ! ಅರಿವು ನಿರ್ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅರಿತ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನ!
ಸರ್ವಾಂಗ ನಿಷ್ಠೆ ಯಾದ !ಲಿಂಗೈಕ್ಯನ 
ಈ ವಚನ.. 
ಲಿಂಗ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಚಿಹ್ನೆ ,ಅನುಮಾನ
ಪ್ರಕೃತಿ , ಶಿವಮೂರ್ತಿ …
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಎಂಬ ಶಬ್ದ
ವನ್ನು ಶಿವನ ಪ್ರತೀಕವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸ ಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಹಾ
ಭೂತಗಳ ಸಮೇತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಲಿಂಗ
ದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಿತ್ತದೆ.ಉತ್ಪತ್ತಿ  ಸ್ಥಿತಿ  ಲಯ.  …ಹಾಗೆಯೆ ತಮ(ವಿಸ್ಪುಟಿತ)
ರಜ(ತಿರ್ಯಾಕ್) ಸತ್ವ(ಸಮ್ಯಕ) ಈ 
ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ …ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯನ್ನು ಲಿಂಗರೂಪವಾದ ಪಂಚಮಹಾ ಭೂತಗಳ ನನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕುರುಹು 
ಅನ್ನು ಪ್ರಾತಿನಿದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕರಸ್ಥಲದ
ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗ 
ಪೃತ್ವಿಯ ಸಂಕೇತ ಪೃಥ್ವಿಯ ಪೂಜೆ
ಕರಸ್ಥಲದ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಾಗಿದೆ .
ಇದು ಶರಣ ದಶ೯ ನದ ಕೊಡುಗೆ.

ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ..ಸ್ಥೂಲ
ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಕಾರಣಗಳ ಅಮೂರ್ಥ
ತತ್ವಗಳು ಈ ಕಾಯಕ್ಕೆ  ಆದ್ಯಾತ್ಮದ 
ಅನುಭವ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ಧರಿಸಿದ !
ಲಿಂಗ ವಂತರೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾ
ಲಿಂಗವಂತರು ! ನೀವು ಕೇಳಿರೊ
ಮನೆಗೊಂದು ದೈವ! ನಿಮ್ಮಂಗನೆ
ಅನ್ಯದೈವಕ್ಕೆಂದು !ನಿಯಾಮಿಸಿ
ಮಾಡಿದ ಪಾಕವ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ 
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ! ಬಂಜಿಸುತಿರ್ದ
ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಲಿಂಗವಂತರೆನಿಸಿ 
ಕೊಂಬ ಲಿಂಗದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ!
ಕುಂಬೀಪಾತಕ ನಾಯಕ ನರಕ
ತಪ್ಪದೆಂದ ಕಲಿದೇವ.

ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ
ವಚನಕಾರರನ್ನು ಲಿಂಗವಂತರನ್ನಾ
ಗಿಸುವಾಗ ಅಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ
ನ್ಯತೆಯ ನೆಲೆಗಳಾದ ದೇವರು ಧರ್ಮ  
ಭಾಷೆ ವೇಷ ವಿಚಾರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು 
ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಯಿತು.ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿಯ ದೈವಗಳು
ದೂರವಾದವು.ಭವಿ ಭಕ್ತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಮುಖಾಮುಖಿ ಯಾಯಿತು.ಇದನ್ನೆ 
ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ ಮನೆಗೊಂದು
ದೈವ ನಿಮಗೊಂದು ದೈವ ವೆಂದು ಸಂದೇಹಿಸುತ್ತಾನೆ.ಲಿಂಗವಂತರೆನಿಸಿ
ಕೊಂಬ ಲಿಂಗ ದ್ರೋಹಿಗಳೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ. ಆಕ್ರೋಶ.

ಅನ್ಯ ದೈವಗಳ ಪೂಜೆ ನಿರಾಕರಣೆ 
ಬಸವ ತತ್ವದ ಸಿದ್ದಾಂತ .ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ
ಯಲ್ಲಿ ಬೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಬೌದ್ದಿಕ
ದೈಹಿಕವೆಂದು ವಿಭಜಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ
ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಾದಾತ್ಮತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಕಾಸಿ ಕಮ್ಮಾರನಾದ ! ಬೀಸಿ ಮಡಿವಾಳ
ನಾದ! ಹಾಸಿಗನಿಕ್ಕಿ ಸಾಲಿಗನಾದ!
ವೇದವನೋದಿ !ಹಾರುವನಾದ
 ಎಂಬುದು ಬಸವಣ್ಣನ ವಾದ.

ಪಂಚಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಚಾರವೆಂದಾಗ
ವಯಕ್ತಿಕ ಲಿಂಗ ನಿಷ್ಠೆ . ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ
ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆ.ಎಂಬರ್ಥ ವಾಗುತ್ತದೆ.
ಲಿಂಗಾಚಾರದ ವಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಲಿಂಗ ಸಂಗತ ವಾದಲ್ಲಿ 
ಕುಲ ಸೂತಕವಿಲ್ಲ. ಪರುಷ ಮುಟ್ಟಿ ದುದು ಹೊನ್ನಾಗುವಂತೆ ಲಿಂಗ 
ಮುಟ್ಟಿ ದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸತ್ಕುಲ ಪವಿತ್ರರಾಗುತ್ತರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಶರಣರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ
ವನ್ನು ಲಿಂಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡರು.
ಅನುಭಾವದ ಲಿಂಗ ಸಂಗವೆಂದು ಹೃದ
ಯಕಮಲದಲ್ಲಿ ,ಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗದ ರೂಪ
ಕ ಕೊಟ್ಟರು.ಹೀಗಾಗಿ   ಇದನ್ನು ಶರಣ ಧರ್ಮ ದಶ೯ನದ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು
ಪ್ರಾಮಾಣೀಕರಿಸಿ  ಹೇಳಬಹುದು.

ಡಾ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಸಕ್ರೊ
ರಾಯಚೂರು.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!