ಇವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಪುಗಸೆಟ್ಟೆ ನೌಕರಿಗೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ !

ಪುಗುಸಟ್ಟೆ ನೌಕರಿ ಇಟ್ಟುಗೊ ಅಂದರ ಯಾರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದವನನ್ನು
ನೀವು ಪಗಾರಕೊಟ್ಟು ನೌಕರಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಿನೋಡು!!
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ನಿಲಲ್ಲು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾವುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಮತ್ತ ಗೆಳಯ ಬಸ್ಸು ಪಾಣಿ, ಪ್ರಭು ರಾಚರಡ್ಡಿ, ಈಗೆ ಹಲವರು ಹರಟೆ ಹೊಡಯುತ್ತ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ . ಆಗ ಆಗೆ ಮಾತಿಗಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ನೋಡರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸು ಆನಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಗ್ಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿ ಸರ್ ಎಂದು ನಾವು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಗಾಭರಿಯಾದರು ಹೇ ಕೋಡಿ ಬಸ್ಸು ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಏನಾದರು ಸಮಷ್ಸ್ಸನಾ ಏನೊ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸರ್ ಬಂದಾನೆನು ಅವ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಂದರು. ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲರೀ ಸರ್ ಅಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆವು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಚಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸುನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ,ಕರುಣೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಂಡೆವು ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದರು ಸಮಷ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಆಗೆ ಇಗೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಇದ್ದರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ ನನಗೆ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ದಿನಾಲು ಬೈಯದೆ ಇದ್ದ ದಿನಗಳೆ ಇದ್ದಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ತ ಪಟ್ಟಿದಾನೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಡ ಅವರ ಅಂತಕರಣ ಮಮ್ಮಲ ಮರಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಬಾಹ್ಯೆವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೈಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ ಅವರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕನಿಕರವಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಿಸಿತ್ತು.
ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸರ್ ಬಂದರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನಾದರು ಕೆಲಸ ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಒಳಗೆ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲಾ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಲಸಕ್ಕೊ ಕರಿಯುತ್ತಾರೆಂದು ನಮಗೆ ಒಮ್ಮ ಅಚ್ಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನು ಕರಿಸಿದರು ಹೇ ಕೊಡಿ ಸಾಯಿ ಆ ಬಸ್ಸಪ್ಪನಿಗೆ ಹ್ಯೆಂಗಾರೆ ನೌಕರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ ಅಂದರು ಯಾಕರಿ ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಅವನಿ ಮತ್ತೆ ಪಗಾರ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟು ನೌಕರಿಗೆ ಇಟ್ಟಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರು ಪುಗಸಟ್ಟೆ ನೌಕರಿಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊ ಅಂದು ಅವನನ್ನ ಯಾರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತವನಿಗೆ ಪಗಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ ನೋಡು ಅಂದರು. ಅವರು ಅನ್ನಲು ಕಾರಣ ವೇನಂದರೆ ಬಸ್ಸು ದಿನಾಲು ಏನಾದರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆರು ಅವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದರ ನಾವುಗಳು ಎಲ್ಲಾದರು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆವು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಹಂಚಲು ಹೊರೆಟೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಗಲೆ ಅವರು ಕ್ರಾಸ್ ಚಕ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಂಡಲನಲ್ಲಿರು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪೋನಾಯಿಸಿ ಸರ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ತಲುಪಿತ್ತೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಗು ಕೇಳುವರು ನಾವು ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರೆ ಇಂದ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಪ ಈಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತಿತ್ತು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮ ನಾವು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ತಲುಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಗಳು ಅಚ್ಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದರು ಬೇಟಿಯಾದರೆ ಸರ್ ಯಾಕರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿಸರ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಗೆ ಎಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬಂದನಂತರ ನಮ್ಮನು ಕರೆಯಿಸಿ ಕೇಳುವರು ಮತ್ತೆ ಅದಕೊಂದು ಏನಾದರು ನೆಪ್ಪವೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು ನಾವುಗಳು ಇಷ್ಟೆಲಾ ಬೈಯುವವರು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅಂದು ಅವರು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಸಾಂತವನ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಇಂದಿಗೂ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಆಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೊ ಇಂದು ನೆನಪಾದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೈಗುಳಗಳು ನಮಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೆ ಆಗಲ್ಲಿಲ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲು ಬೈಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದೊಂದೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಆದರೆ ಈವಾಗ ಅವರನಾದರು ಇದ್ದೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಬದಲಾಗ ಬುಹುದಿತ್ತಲವೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬದುಕ ಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಲಿ , ವಸ್ತು ಆಗಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದು ದೂರಾದಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ವಿನ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವ ಅಸಡೆತನವನ್ನು ನೆನೆದು ಮನಸಿಗೆ ಕೇದವಾಯಿತ್ತು ಇದ್ದಾಗ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ನಾವು ಇಂದು ಇಲ್ಲದಾಗ ನೆನಯುತ್ತಿದೆವೆ ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಂತು ನನಗೆ ಗೆಳಯನ ತರನೆ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ನೋವು ನಲಿವುಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡದ್ದು ನೆನೆದರೆ ಕಣ್ಣಿರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನಂತೆ ಯಾಗಿದ್ದರು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆ ಆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ನಮ್ಮಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ವಿಚಾರಗಳು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಲಾರವು


0 ಸಾಯಿಕುಮಾರ ಇಜೇರಿ 18-02-2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!