ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣದತ್ತ ಕೊಂಕು ಮಾತು ಬೇಡ

ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿಯ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಕರ್ಣಧಾರತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ “ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣ” ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪಯಣ ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ…

ಮಾಂಸ ಆಹಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠವೊ ? ಕನಿಷ್ಠವೋ ?!

ಕೋಲಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಸಹೋದರನೊಬ್ಬ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ “ ನಾನು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಓದಿರುವೆ. ಶರಣ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಿವೆ.…

error: Content is protected !!