ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಳಯಾಂತಕರು

ಲೇಖಕರು : ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ

ಬೆಲೆ : ೮೦ ₹

ಕಲ್ಲದೇವರ ಮಾಡಿ

ಲೇಖಕರು : ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ

ಬೆಲೆ : ೫೦ ₹

ಬಸವಣ್ಣ ಮತ್ತು ಲೋಹಿಯಾ

ಲೇಖಕರು : ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ

ಬೆಲೆ : ೨೫. ₹

ನಿನಗೆಕೇಡಿಲ್ಲವಾಗಿ

ಲೇಖಕರು : ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ

ಬೆಲೆ : ೫೦ ₹

ಹರಕೆ ಕುರಿ

ಲೇಖಕರು : ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ

ಬೆಲೆ : ೫೦ ₹

ಕಂಗಳ ಮುಂದಿನ ಬೆಳಗು

ಲೇಖಕರು : ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ

ಬೆಲೆ : ೧೩೦ ₹

ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು

ಲೇಖಕರು : ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ

ಬೆಲೆ :

ಮಠದೊಳಗಿನ ಬಾವುಗಳು

ಲೇಖಕರು : ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ

ಬೆಲೆ : ೮೦ ₹

ದೇವರ ಹುಡುಕುತ್ತ

ಲೇಖಕರು : ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ

ಬೆಲೆ : ೧೦೦ ₹

ಅಪ್ಪನ ನೆನಪುಗಳು

ಲೇಖಕರು : ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ

ಬೆಲೆ : ೧೫೦ ₹

ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ :9480161315, 9008802456

error: Content is protected !!