ಆರಾಧ್ಯ ಜಂಗಮರ ನಡೆ ,ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಉರುಲು ?!

1891ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜನಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ಶೂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೂದ್ರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ…

error: Content is protected !!