*ಜ್ಯೋತಿಯ ಮುಟ್ಟಿದ ಜ್ಯೋತಿಯಂತಾಗ್ಯಾರೊ*

*ಜ್ಯೋತಿಯ ಮುಟ್ಟಿದ ಜ್ಯೋತಿಯಂತಾಗ್ಯಾರೊ* ಕಲ್ಯಾಣ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಾರುಣ್ಯಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ/ ಶರಣ ಬಸವ ಬಸವನ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡದಾರೋ…

*ಮಾನವ ಜೀವನವೆ ಪಾಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗಬೇಕು*

*ಮಾನವ ಜೀವನವೆ ಪಾಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗಬೇಕು* ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಬೆಳಕಿನ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾದ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಬ್ಬಿ ಬಾಚಯ್ಯ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾದವರು.…

*ಸ್ತ್ರೀ_ಕುಲೋದ್ದಾರಕ_ಅಪ್ಪ_ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು*

*ಸ್ತ್ರೀ_ಕುಲೋದ್ದಾರಕ ಬಸವಣ್ಣನವರು* ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಹುಣ್ಣು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ದರು ಮನುಪದ್ದತಿಗೊಳಾಗಿದ್ದವಳು ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ದತಿ ಸತಿಹಗಮ ಪದ್ದತಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ಪದ್ದತಿ…

*ದೇವರು ನಿನ ಮನಿಯ ಆಳೇನ ?*

*ದೇವರು ನಿನ ಮನಿಯ ಆಳೇನ ?* ದೇವರಿಗಿ ಬಂದಿನಿ ಬಾಗಿಲ ತೆಗಿ ಪೂಜಾರಿ ನನಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಮಾತೈತಿ/ ಪೂಜಾರಿ ನಿನದೇನ ನಮ…

*ಬಸವ ನೀವೇ ಕಾರಣವಯ್ಯಾ*

*ಬಸವ ನೀವೇ ಕಾರಣವಯ್ಯಾ* ಬಸವ ನೀವು ಕಾರಣವಯ್ಯಾ ಎನ್ನ ಅರಿವಿನ ಗುರುವು ನೀವು ಬಸವ ನೀವು ಕಾರಣವಯ್ಯಾ ಭವ ಘೋರಾರಣ್ಯದ ಬೆಳಕು…

*ಕೃಷಿಯ ಮಾಡಿ ಉಣ್ಣದೆ ಹಸಿವು ಹರಿವ ಪರಿ ಇನ್ನೆಂತೊ?*

*ಕೃಷಿಯ ಮಾಡಿ ಉಣ್ಣದೆ ಹಸಿವು ಹರಿವ ಪರಿ ಇನ್ನೆಂತೊ?* ಕೃಷಿಯ ಮಾಡಿ ಉಣ್ಣದೆ ಹಸಿವು ಹರಿವ ಪರಿ ಇನ್ನೆಂತೊ? ಕರ್ಮಯೋಗವ ಮಾಡದೆ…

*ತನ್ನ ತಾ ಅರಿಯದವನ ಮುಖ ನೋಡಲಾಗದು*

*ತನ್ನ ತಾ ಅರಿಯದವನ ಮುಖ ನೋಡಲಾಗದು* ತನ್ನತಾ ಅರಿಯದೆ ತನ್ನ ತಾ ನೋಡದೆ, ತನ್ನ ತಾ ನುಡಿಯದೆ, ಅನ್ಯರ ಸುದ್ದಿಯ ನುಡಿದಾಡುವ…

*ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೆಲಸವೇ ಇವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ*

*ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೆಲಸವೇ ಇವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ* ಆಯಿ ಶಿವಮ್ಮ ಮೊಗಲಾಯಿ ಆದರೂ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಕೆ. ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ಮಸಂಟಿಗೆಯ ಕರಲು ಭೂಮಿ ಫಲವಂತಿಕೆ…

*ಮರೆತು ಜೀವಿಸಬಹುದೆ ಬಸವ ನಿನ್ನ ವಚನಗಳ*

*ಮರೆತು ಜೀವಿಸಬಹುದೆ ಬಸವ ನಿನ್ನ ವಚನಗಳ* ಮರೆತು ಜೀವಿಸಬಹುದೆ ಬಸವ ನಿನ್ನ ವಚನಗಳ ಬರೆದೆ ಮಾತೆಕಿನ್ನು ನಡೆದು ಬದುಕುವೆನಯ್ಯಾ ಬಂಧು ಬಳಗವ…

*ಸುತ್ತಿ ಬಂದೆನು ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ*

*ಸುತ್ತಿ ಬಂದೆನು ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ* ಸುತ್ತಿ ಬಂದೆನು ಗುರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಎನ್ನ ನಾತುಕೋ ನೀ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ |ಪ|…

error: Content is protected !!