ವಚನಗಳು

ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರರು

*ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರರು 12 ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ನೆಲವೇ ಆದಂತಹ  ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶರಣರುಗಳು ಒಂದು ಹೊಸ ಮೂರ್ತ್ಯರೂಪದ ಆಂದೋಲನವನ್ನೇ ಶುರುಮಾಡಿದರು.   ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಶುದ್ದ ಸತ್ಯ ಕಾಯಕವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲು ಎಂಬ ತತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ,  ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯ ದಲಿತರು,…

ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ

ಪ್ರಚಲಿತ ಸಂಗತಿಗಳು

ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರರು

*ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರರು 12 ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ನೆಲವೇ ಆದಂತಹ  ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶರಣರುಗಳು ಒಂದು ಹೊಸ ಮೂರ್ತ್ಯರೂಪದ ಆಂದೋಲನವನ್ನೇ ಶುರುಮಾಡಿದರು.   ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಶುದ್ದ ಸತ್ಯ ಕಾಯಕವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲು ಎಂಬ ತತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ,  ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯ ದಲಿತರು,…

ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರ

ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರರು

*ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರರು 12 ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ನೆಲವೇ ಆದಂತಹ  ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶರಣರುಗಳು ಒಂದು ಹೊಸ ಮೂರ್ತ್ಯರೂಪದ ಆಂದೋಲನವನ್ನೇ ಶುರುಮಾಡಿದರು.   ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಶುದ್ದ ಸತ್ಯ ಕಾಯಕವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲು ಎಂಬ ತತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ,  ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯ ದಲಿತರು,…

ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ನೆನಹಿನಲ್ಲಿ

🌼ಬಸವ ಜಯಂತಿಯೆಂಬ ನೆನಪೋಲೆ🌼 ಸಮಾಜ ಇಂದು ಹೇಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಪುರಿ ಉಂಡೆಯಂತೆ. ಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅದುಮಿದರೆ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಉದುರುತ್ತದೆ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಡೆಯ ಪರಿಕರಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪಿನಿಂತಂತಿವೆ! ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾದ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದುರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.…

ಅಂಕಣಗಳು

ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರರು

*ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರರು 12 ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ನೆಲವೇ ಆದಂತಹ  ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶರಣರುಗಳು ಒಂದು ಹೊಸ ಮೂರ್ತ್ಯರೂಪದ ಆಂದೋಲನವನ್ನೇ ಶುರುಮಾಡಿದರು.   ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಶುದ್ದ ಸತ್ಯ ಕಾಯಕವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲು ಎಂಬ ತತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ,  ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯ ದಲಿತರು,…

error: Content is protected !!